Eldre og rus  – hvorfor er det viktig å ha en bevissthet om eldres alkohol og legemiddelbruk?

Aldring, helse og legemidler i kombinasjon med alkohol kan være problematisk. Eldrebefolkningen er en viktig målgruppe i tidlig intervensjons- og folkehelsearbeid for å kunne forebygge og redusere helseskade.

NERO-modellen (nettverk for eldre og rus i Oslo) har til hensikt å styrke helse- og omsorgstjenestenes kompetanse til å oppdage eldre personer som er i ferd med å utvikle et problematisk alkohol- og legemiddelbruk, slik at tjenestenes innsats kan intervenere tidligere og redusere risiko for fremtidige helseproblemer. Korus Oslo bidrar med kompetanse på samtaleteknikk, kunnskap om alkohol- og legemiddelbruk og hvordan samtidig bruk av dette kan påvirke eldres fysiske og psykiske helse.

Den 18.november arrangerte Korus Oslo digital fagdag for 23 ansatte fra 11 ulike tjenester rettet mot bydelens eldre innbyggere i Bydel Alna. Fagdagen er en del av Korus Oslos tilbud til bydeler om implementering av modellen Nettverk eldre og rus Oslo – NERO. Målgruppe for prosjektet er bydelens eldre innbyggere, som har eller står i fare for å utvikle nedsatt allmenntilstand eller funksjonsevne som følge av overforbruk av alkohol og/eller legemiddelbruk. I tillegg til Bydel Alna, er Bydel Sagene godt i gang med implementering av NERO modellen.

På fagdagen var det innlegg fra ansatte i bydelen, A-larm, Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse, Vern for Eldre ved Helseetaten – i tillegg til Korus Oslo. Temaer: Hvordan er det å bli eldre, forbruk av alkohol og legemidler, samtaleverktøy, eldre og vold, alkoholdemens og kognitiv svikt, hva er avhengighet fra et brukerperspektiv, farer ved samtidig bruk av alkohol og legemidler, migrasjon – psykisk helse og rus, hvilke oppfatninger har eldre selv om alkohol og legemidler? Samt bydelens erfaringer med psykisk helse og demens.

Tilbakemelding fra tre deltakere:

Viktoria Ingvaldsen, avdelingsleder fag og utvikling

– Hvorfor er det viktig for ansatte å ha en økt bevissthet om eldres alkohol og legemiddelbruk?

– For at vi skal hjelpe innbyggerne våre til å mestre hverdagen sin selv på best mulig måte og kunne bo hjemme så lenge som mulig er det viktig at ansatte er bevisste på at alkohol og legemidler kan ha en uheldig virkning på eldre. Jeg har et håp om at det vi lærer i dag skal kunne gjøre at vi handler riktig i møte med innbyggere som trenger en hjelpende hånd.

– Hvordan opplevde du fagdagen i dag? (innhold, gjennomføring ++)

– Fagdagen i dag har vært veldig spennende og lærerik. Det har vært flinke forelesere og variert innhold. Jeg har blitt enda mer bevisst på at mye henger sammen og det skal ikke så mye til for å hjelpe.

Vi er veldig glad for at Korus vil hjelpe oss med kompetanseheving av ansatte på disse temaene.


Almir Ticevic
, provisor farmasøyt

– Hvorfor er det viktig for ansatte å ha en økt bevissthet om eldres alkohol og legemiddelbruk?

Ved at ansatte får økt kunnskap om eldres alkohol og legemiddelbruk, blir de lettere i stand til å iverksette tiltak når de møter på ulike utfordringer rundt disse temaene. Det er viktig med både kunnskapen om selve temaer, fokus og bevisstheten rundt det. Men også med observasjoner, måten vi kommuniserer og møter brukere på og hvilke tiltak som iverksettes for videre oppfølging. Vi har alle behov for mer kunnskap innenfor dette feltet, noe som kan bidra til å fremme eldres helse.

– Hvordan opplevde du fagdagen i dag? (innhold, gjennomføring ++)

Mange gode, nyttige og informative innlegg. Innlegget til både Tommy og Espen gjorde sterke inntrykk på meg og fikk meg til å reflektere rundt både stigmatisering og det psykologiske perspektivet på mennesker som ikke tenker helt likt den vestlige tankemåten.

Tusen takk til deg og Nina for et flott opplegg og en lærerik dag!

Aina Westby, seniorveileder

– Hvorfor er det viktig for ansatte å ha en økt bevissthet om eldres alkohol og legemiddelbruk?

– Det er viktig  fordi det handler om den enkeltes fysiske/psykiske helse og den enkeltes hverdag/livskvalitet.  Leve hele livet. For mye Alkohol/feil medisin gjør mennesker syke(ere), gir dårligere livskvalitet, medfører også ulykker/fall. Vi har også informasjon og veiledningsplikt. Vi må se og spørre for å få svar, og for å gi den enkelte rom /mulighet for å snakke om sin hverdag/livssituasjon. Informasjon er viktig for bevisstgjøring for den enkelte, og for å få valgmuligheter.  Når vi spør og vet mer  så kan vi motivere til endring/ressursmobilisering  og forebygge. Den enkelte kan også få informasjon/støtte/ hjelp som legemiddelgjennomgang , informasjon om hjelpeapparat, aktiviteter med mer. Forebygge og mestre!

– Hvordan opplevde du fagdagen i dag? (innhold, gjennomføring ++)

Jeg synes det var en fin og lærerik dag. Bra det kom frem situasjoner som hjemmetjenesten står i. Tror det blir fint med mer om hva kan vi gjøre i praksis, og veien videre .

Fagansvarlige: