Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen 2020

Veilederen for rusforebyggende arbeid i Osloskolen er revidert etter at læreplanene ble fornyet i 2020.

I denne kronikken av Yvonne Larsen og Kolbjørn Gjære, spør de om og hvordan rusforebyggende arbeid vil ha en plass i skolen framover.

I læreplanen er det satt opp tverrfaglige temaer som skal sees i sammenheng og dekke over flere fag der det er naturlig. Ett av disse er folkehelse og livsmestring, som skal gi elevene kompetanse og verktøy til å ta ansvarlige livsvalg. Rusmidler er nevnt her, mens i fagplanene framstår kompetansemålene som diffuse. Tidligere læreplaner har hatt mer konkrete fagmål som kan relateres til rusforebygging.

Likevel nevner flere andre offisielle føringer som Stortingsmelding og strategier skolen som en viktig rusforebyggende arena. Det gis også lokalt handlingsrom, som blant annet Osloskolen har tatt, med denne egne veilederen.

Fagansvarlige: