Evaluering av Perspektiv, et ung-til-ung prosjekt i Uteseksjonen

KORUS har vært ansvarlige for å evaluere prosjektet.

I forordet til rapporten skriver fhv. Byråd Omar Samy Gamal:

«Fra historien du har hatt, til ressursen du har blitt:

Uteseksjonens arbeid med likepersonsprosjektet Perspektiv har i seg mye av det Oslo ønsker å satse på når vi utvikler tjenestene for innbyggerne. Prosjektet ble etablert som et svar på behov avdekket gjennom en kartlegging av ungdomsmiljøer på Oslo S. Erfaringskompetanse og medvirkning fra de unge selv har utgjort kjernen i prosjektet. Etter hvert utvidet prosjektet til å rekruttere unge fra ulike miljø. På denne måten har Perspektiv også blitt et tilbud som har medvirket til å speile mangfoldet i den flerkulturelle storbyen. Når unge hjelper unge gjennom prosjekt som Perspektiv, utgjør dette et betydelig tilskudd til det ordinære hjelpeapparatet. Fagfolk og unge erfaringskonsulenter gjør hverandre bedre. De siste
årene har Oslo tatt i bruk erfaringskompetanse med stort hell, og så vel Velferdsetaten gjennom
Uteseksjonen og Korus Oslo som bydelene, har styrket hjelpetjenestene med å anerkjenne og inkludere
nye kunnskapsformer og nye ressurser i tjenestene. På den måten blir vi en by på lag med innbyggerne.»

Dersom du har spørsmål, kontakt Sara Warhuus.

sara.warhuus@vel.oslo.kommune.no

Les rapporten

Fagansvarlige: