Jeg begynte å arbeide på KORUS i 2005, og hadde da jeg kom hit vært innom ulike rusrelaterte områder. Jeg hadde skrevet en hovedfagsoppgave i kriminologi der jeg undersøkte hva som bidro til at ungdom valgte sin gruppe/kulturelle tilhørighet ved å sammenligne to grupper av ungdom. Den ene gruppen var en del av housekulturen, mens den andre var medlemmer i en frikirkelig menighet i Oslo. Etter å ha mottatt et (lite sett i forhold til arbeidsmengde) stipend fra Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, gjorde jeg fra 1999 til 2000 en studie av metadonpolitikken i Norge, Sverige og Danmark. Dette arbeidet resulterte i en rapport til Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi. Fra 1998 til 2004 arbeidet jeg ved to lavterskeltiltak i Oslo; Enga bo- og rehabiliteringssenter for bostedsløse drevet av Kirkens Bymisjon, og Kvinnetiltakene Bryn drevet av det som da het Rusmiddeletaten, Oslo kommune.

For tiden jobber jeg mest med to fagområder, det ene er overdoseforebyggende arbeid, der KoRusene samarbeider med Helsedirektoratet om arbeidet med Overdosestrategien 2019-2022. I Oslo samarbeider jeg med overdoseansvarlige i Velferdsetaten Oslo kommune om å organisere og drifte et fagnettverk for bydelene i Oslo. I tillegg samarbeider jeg med KoRus Øst om å arrangere en årlig Lavterskelkonferanse og en årlig nettverkssamling for kommuner med særlige utfordringer knyttet til overdoser, samt lager et Lavterskelnyhetsbrev som vil komme fire ganger i året fra og med 2020.

Doping. Jeg lager et nyhetsbrev om bruk av dopingmidler utenfor organisert idrett, og holder foredrag om temaet. Jeg har et godt og nært samarbeid med Steroideprosjektet, som er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt, og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Vi samarbeider også om å utvikle en kunnskapsmodul om vold og anabole steroider. Dette er en del av et større nasjonalt prosjekt om vold innenfor rusbehandling, der en rekke kompetansemiljøer jobber sammen.

Alor. Jeg sitter i arrangementsgruppen for Alor Oslo. Dette er et nettverk bestående av AKAN kompetansesenter, tre behandlingsinstitusjoner, og KORUS Oslo. Målet er å øke bevisstheten om rusbruk i arbeidslivet, og hvordan slike utfordringer kan bli møtt på måter som er til det beste for alle parter.

Nye rusmidler/rustrender: Konkret dreier dette seg om å følge med på om det skjer noen endringer i hvilke rusmidler som brukes, om bruksmåter og eventuelt nye brukergrupper. Jeg skriver et bidrag om rustrender til den årlige Salto-rapporten. I tillegg holder jeg foredrag om nye psykoaktive stoffer (NPS).

Ut over dette er jeg også verneombud og brannansvarlig på KORUS Oslo.