Hva skal til for at man kan skape en mer kultursensitiv praksis blant ansatte på rusfeltet? I hvilke situasjoner kan en annen kulturell bakgrunn være relevant? Og hvordan kan traumebelastninger hos brukere komme til uttrykk?

Disse temaene er sentrale i et nytt kursprogram kompetansesenter rus – Oslo (Korus) og regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region øst (RVTS Øst) er i ferd med å lage.

RVTS Øst har blant annet spisskompetanse på migrasjon- og migrasjonshelse, vold og traumer, og Korus har tidligere hatt tildelt spisskompetanseområdet etniske minoriteter og rus.

Under kunnskapsinnhentingen for strategisk plan for rusfeltet[1] ble det avdekket behov for mer kunnskap om traumer og rus, og økt flerkulturell kompetanse. Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid har derfor gitt Kompetansesenter rus – Oslo i oppdrag å utarbeide et kompetansehevingsprogram for ansatte i Oslo.

Målet med kurset er å gi relevant opplæring om blant annet traumer, rus og kultursensitivitet til ansatte i kommunen, slik at de kan gi et bedre tilbud til gruppen med minoritetsbakgrunn som har traumeerfaringer og rus- eller psykiske utfordringer. Temaer i kurset vil kunne være traumeforståelse, toleransevindu, stabilisering, regulering/tilstedeværelse, hva er kultursensitivitet, flerkulturell forståelse (kommunikasjon, skam, ære, kultur), årsaker til migrasjon, faser, transnasjonale familier, menneskehandel og annen utnyttelse, bruk av tolk og hva man bør tenke på når man kommuniserer med tolk.

Under arbeidet med å lage kurset har det vært viktig å få innspill fra ulike interessenter om hva som bør gjennomgås på kurs. Ansatte fra ulike deler av tjenesteapparatet har gitt bidrag inn i arbeidet, og vi har også hatt innspillsmøte med syv frivillige organisasjoner innen somatisk og psykisk helse i samarbeid med Enhet for mangfold og integrering (EMI), og er i gang med å intervjue brukere og erfaringskonsulenter med minoritetsbakgrunn. I tillegg er det planlagt hospitering på institusjoner.

Det vil gjennomføres en pilot i første halvdel av 2020 der tre til fire institusjoner vil få anledning til å være med.

Kontakt: anniken.sand@vel.oslo.kommune.no

 

[1] I «Strategisk plan for rusfeltet» punkt 5.3.4 står det at «Kompetanseutviklingen i tjenestene skal bidra til økt kunnskap om rusproblemer generelt, samtidige rus-, psykisk helse- og somatiske problemer spesielt, samt tema som etikk, relasjonsarbeid, å arbeide ressursorientert og evne til å samarbeide i partnerskap. Kompetanse om kulturelle, språklige og individuelle forhold hos innvandrere med rusproblemer er særlig viktig.» (vår utheving)