Yvonne er nestleder på Korus Oslo.

–  Jeg er utdannet lektor og har en master i flerkulturell- og internasjonal utdanning. I tillegg har jeg videreutdanninger i blant annet rusforebyggende arbeid, faglig veiledning og prosjektledelse.

Jeg har lang erfaring fra Kultur- og oppvekstsektoren i Oslo kommune, og har blant annet vært leder for fritidstiltak, og SaLTo-koordinator. Jeg har også jobbet på ulike institusjoner for barn og unge med sammensatte funksjonsvansker og barn utsatt for omsorgssvikt, inkludert barn av rusavhengige.

–  Hva er viktig for deg i jobben din?

–  Jeg brenner for at alle barn og unge i Oslo skal ha like muligheter, selv om de har ulike utgangspunkt. Dette innebærer både inkluderingsarbeid og tiltak for å utjevne sosiale forskjeller. Jeg synes helsefremmende og forebyggende arbeid er veldig viktig. Jeg har stor tro på at barn og unge som opplever mestring, anerkjennelse og tilhørighet, ikke faller ut av samfunnet.

Yvonne har jobbet ved Korus Oslo siden 2007, og har nå en funksjon som nestleder. Hun har et faglig ansvar for fagområdet rusforebygging og folkehelse og jobber med blant annet:

  • Rusforebyggende innsatser i skolen jmf samarbeidsavtalen mellom Utdanningsetaten og Velferdsetaten; veileder i Rusarbeid inkl. veiledning og oppfølging ute på skolene/bydelene, kompetansehevingsprogrammet, Kjentmann, Utsett!, nettverk for ruskonsulenter Ung
  • Ungdata og Ungdata junior, lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Forsknings og utviklingsarbeid inkl. oppfølging av flere forskningsprosjekter
  • Program for folkehelse i Oslo kommune – sitter i samarbeidsorganet
  • Hurtig kartlegging og handling (HKH)
  • Akan- nettverket i Oslo kommune
  • Sisterhood og Brotherhood
  • Fast representant i SaLTO-nettverket og SaLTo fokusgruppe – Rus
  • Arrangerer Barne- og ungdomsfaglig forum (BUFF) to ganger i året sammen med BUFF-komiteen