Kompetansesenter rus – Oslo har i flere år arbeidet med rusbruk blant eldre, samt hatt prosjekter for å øke kompetansen blant personer som jobber med disse.

Da vi skulle øke kompetansen blant de ansatte i hjemmetjenesten i bydel Sagene som arbeider med eldre, ønsket vi å gjennomføre en kartlegging av kompetanse og kompetansebehov. Kartleggingen ble gjennomført våren 2019, og funnene vil danne grunnlaget for det videre arbeid med implementering av modellen Nettverk Eldre og Rus Oslo (NERO 2) i Bydel Sagene.

I kartleggingsrapporten presenteres bakgrunn, metode og resultater. For en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget om eldre, alkohol og legemidler, anbefales Runa Frydenlunds kunnskapsoppsummering «Eldre, alkohol og legemiddelbruk».

Hovedfunnene fra kartleggingen er at:

  • Eldre, alkohol og legemidler er i svært eller stor grad et samtaleemne i hjemmetjenesten i Bydel Sagene
  • Flere av hjemmetjenestens ansatte er usikre på hvilke rutiner som gjelder ved bekymring for eldres alkohol- og legemiddelbruk
  • Ikke alle i hjemmetjenesten i bydel Sagene rapporterer videre sin bekymring for eldre brukeres alkohol- og/eller legemiddelbruk
  • Noen av de som hadde meldt om bekymringer opplevde at de ikke ble fulgt opp
  • De ansatte i hjemmetjenesten som arbeidet med eldre, ønsker flere kurs og økt kunnskap om eldre, alkohol- og legemiddelbruk – ansatte i ulike stillinger og med ulik fagbakgrunn

Klikk her for å lese “Kartleggingsrapport: Kompetanse om eldre, alkohol og legemidler i hjemmetjenestene, Bydel Sagene”