Mange med et langvarig rusmisbruk er i en svært dårlig ernæringsmessig situasjon. Kosthold er viktig for brukerne våre fordi rusmisbruk over lang tid påvirker den fysiske helsen og næringsopptaket, og dårlig ernæring gjør kroppen sårbar for infeksjoner. Kosthold får ofte lite oppmerksomhet når det gjelder sviktende helse og høye overdosetall blant norske rusmiddelavhengige.

Mat og ernæring er avgjørende for kroppens evne til å tåle store indre og ytre påkjenninger. Langvarig rusmisbruk, og akutte og permanente infeksjoner, påvirker i stor grad lyst og evne til å skaffe seg mat og kroppens utnyttelse av næringsstoffene. I tillegg har mange også dårlig tannhelse, som gjør at det er vanskelig å få i seg fast føde.

Velferdsetaten og Korus Oslo er derfor i gang med et prosjekt der ansatte ved institusjonene lærer å lage god, næringstett mat. I annen omgang skal de lære hvordan de kan lære opp beboere til å lage egen mat, slik at de på sikt kan klare seg i egen bolig. Prosjektet skal ende i en «kokebok for lavterskel» og er en del av overdosestrategien.

I Nasjonal overdosestrategi 2019-2022, punkt 2.3.3 Somatisk helse og ernæringstilstand, vises det til at kosthold ofte får lite oppmerksomhet når det gjelder sviktende helse og høye overdosetall blant norske rusmiddelavhengige.

Første praktiske kursdag er gjennomført, der deltakerne fikk prøvd seg på en rekke ulike retter, i bildet under ser du forberedelsene til eplesveler.

Kontaktperson: kirsten.haaland@vel.oslo.kommune.no