Ti bydeler har fått presentert tall fra årets BrukerPlan-kartlegging denne uken fra Kompetansesenter rus – Oslo ved Sara Anne Warhuus, og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) ved Petter Dahle. Bydelene får hver sin unike rapport hvor tallene fra rus- og psykisk helse ble presentert. Gjennom dialogmøtene med bydelene har man gjennomgått årets tall, og bydelene har kunnet kommentere og drøfte funnene.

BrukerPlan kartlegger dem som mottar kommunale tjenester innenfor enten rus eller psykisk helse. De som kartlegger er NAV, helse- og omsorgtjenester og barnevernstjenesten.  Oslo kommune kartla i år 5409 personer med et psykisk helseproblem, og 3968 bruker med rus eller rus og psykiatri (ROP), til sammen 9377 personer. Totalt i hele Norge ble det kartlagt 59225 personer gjennom BrukerPlan 2018.

BrukerPlan kartlegger åtte levekårsområder; bosituasjon, økonomi, arbeid og meningsfull aktivitet, fysisk og psykisk helse, rusbruk, nettverk og sosial fungering. Summen av de åtte levekårsområdene plasserer brukerne i fire ulike kategorier: grønt-, gult-, rødt eller blålys. Blålys innebærer at tjenestemottakeren har omfattende problemer innenfor flere av levekårsområdene. Når det gjelder ROP og rus har Oslo flere brukere kategorisert som blålys enn i landet for øvrig.

I tillegg kartlegges det om brukerne har barn og om de mottar barnevernstjenester. Vold kartlegges også – om brukerne blir utsatt for vold, utsetter andre for vold eller begge deler. Man får også et bilde av spesialisthelsetjenester brukerne mottar, og hvilke tjenester bydelene anbefaler for brukerne påfølgende år.

Arbeid og meningsfull aktivitet er det levekårsområdet med svakest resultater både i henhold til nasjonale tall og helhetlige tall for Oslo, og dette er noe bydelene skal, og vil satse på. Så lite som tre prosent av de kartlagte er i ordinært arbeid uten tilskudd fra NAV. I følge kartleggingen er det kun 405 av de 3968 brukerne med rusproblemer som har tjenester eller deltar i frivillige selvhjelps- og brukerorganisasjoner, så her er det et enormt uutnyttet potensiale! På den annen side kan det være at den som kartlegger ikke alltid vet hvilke aktiviteter tjenestemottakeren deltar i.

Alkohol er det rusmiddelet som flest personer i bydelene har et problem med (37 prosent), etterfulgt av cannabis (25 prosent) og sentralstimulerende midler (18 prosent). Blant dem med rusproblemer har 86 prosent et psykisk helseproblem som har vart i tre år eller mer. Ensomhet er muligens også utbredt: 82 prosent av de kartlagte bor alene og 70 prosent av de kartlagte med rusproblemer er menn.

BrukerPlan er et redskap for bydelene som de kan bruke når de skal planlegge og utvikle tjenestene sine. Tallene kan indikere hvor skoen trykker, og hvor man må iverksette tiltak. Blant annet kan det være mange som er definert med psykiske helseproblemer som samtidig har et overforbruk av beroligende medikamenter. Dette vet de som jobber brukernært best. Mørketall vil forekomme, men inntil videre har man ikke noe liknede type verktøy eller hjelpemiddel som kartlegger tjenestebehovene og tjenestemottakerne slik BrukerPlan gjør.

Korus Midt er i gang med et prosjekt hvor de skal intervjue tjenestemottakerne direkte. Her bidrar Korus Oslo til den kvalitative delen, og det er et spennende og viktig supplement til Brukerplanundersøkelsen.

Her kan du lese mer om BrukerPlan