Vil du vite mer om hva som skjer i Europa på rusfeltet? Ta kontakt med Anniken Sand, som nå er to uker i Brussel på stipend fra Internasjonalt kontor på Rådhuset. Her med nestleder ved Osloregionens Europakontor i Brussel, Astrid Bjerke, og Andreas Løhren, Senior EU-rådgiver.

Anniken Sand leder et europeisk nettverk på 30 byer der forebyggende rus er tema, under paraplyorganisasjonen Eurocities, og følger europeisk policy og praksis på feltet.

«Her i Brussel har jeg møter med ulike aktører som følger med i politikkutformingen i EU og på by-nivå, og eksperter fra ulike fagfelt, både fra offentlig og frivillig sektor. Det er mye oppmerksomhet rundt sosial ulikhet, hvordan skape like muligheter og lik tilgang til sosiale rettigheter for alle innbyggere. En strategi er å jobbe mer tverrsektorielt mot konkrete mål, og integrere ulike fagområder der det er hensiktsmessig. FNs bærekraftsmål gir retning, og European Pillars of Social Rights prinsipper og rettigheter, og Urban agenda for the EU samarbeid mellom byer for å finne bedre måter å jobbe på, for blant annet å sikre inkludering og like muligheter.

Noen av temaene jeg ser på, er folkehelse, forebygging, rus i utelivet, alkoholhåndtering, skadereduksjon, migrasjon og integrering, erfaringskompetanse og oppsøkende arbeid. Målet med hospiteringen er å få et større nettverk innen europeiske organisasjoner som jobber med disse temaene. Ved å få innblikk i politikkutforming og aktører, kan jeg bidra til å synliggjøre og forankre arbeidsgruppen på ulike arenaer, og være mer forberedt på kommende prosjektutlysninger som vil være interessante for arbeidsgruppen i Eurocities, og for Velferdsetatens tjenestesteder.

Denne uken har jeg hatt møter om integrasjon, om Nattborgermester, illegale rusmidler og rustrendanalyser i Amsterdam, om prosjekter for eldre brukere, om Hepatitt C, hatt møter om mental helse og om alkoholpolitikken i EU, og i neste uke skal jeg blant annet møte ansvarlig for rusfeltet i Antwerpen, og møte med helseråden og sosialråden ved Norges delegasjon til EU.

Send gjerne mail om du lurer på hva arbeidsgruppen «Substance Abuse Prevention» er opptatt av, eller ønsker å vite mer om hva som foregår internasjonalt innen ditt område; så skal jeg forsøke å hjelpe deg!»

Kontaktperson: anniken.sand@vel.oslo.kommune.no