BrukerPlan er et nasjonalt kartleggingsverktøy for alle over 16 år som mottar kommunale tjenester på bakgrunn av rus- eller psykisk helseproblematikk. Målet er å skape bedre tjenester for brukere gjennom en oversikt over brukere i bydeler og kommuner, og de behovene de har. I Oslo er BrukerPlan gjennomført siden 2015. Nesten 10 000 personer ble kartlagt i bydelene ved siste kartlegging.

16. januar inviterte Kompetansesenter rus de 15 bydelene i Oslo til å forberede årets BrukerPlankartlegging. 60 ansatte fra bydelene var samlet i Velferdsetatens lokaler i Storgata.

Espen Freng fra Helsedirektoratet åpnet med å fortelle om betydningen BrukerPlan har for helsemyndighetene, både som kunnskapsgrunnlag og for planarbeid. De nasjonale opptrappingsplanene for rus- og psykisk helse og pakkeforløp ble nevnt. Dagen ble videre brukt til erfaringsutveksling, innspill til analyse og implementering av resultatene samt diskusjon om hvordan kartleggingen kan bli bedre og mer sammenlignbar på tvers av bydelene. Et forslag om felles «minstestandard» for tjenester som bør kartlegges og en egen veileder for Oslo ble tatt godt imot. Fylkesmann Stig Nygård avsluttet dagen med å minne om at det nå er forventet at bydelene inkluderer BrukerPlantall når de søker om tilskudd.

Årets kartlegging vil foregå i løpet av uke 12-13, og bydelene velger selv hvilke dager og organiserer kartleggingen innenfor dette tidsrommet.

Klikk her for å lese mer om BrukerPlan

Kontaktperson: Kirsten Haaland kirsten.haaland@vel.oslo.kommune.no.