Sisterhood er et tilbud for jenter mellom 12-22 år. Først og fremst er det et tilbud om å delta i en jentegruppe en gang i uka over tid. Det er også mulig å få en personlig jentecoach/ storesøster.

Kompetansesenter rus – Oslo har i mange år fulgt utviklingen til Sisterhood og hvordan denne metodikken har spredd seg over hele Oslo i både offentlig og frivillig sektor. Det at så mange velger å bruke samme metodikk når de setter i gang jentegrupper, har bidratt til at Sisterhood har fått et kvalitetsstempel både hos jentene og hos gruppelederne.

Ofte drives jentegrupper av unge, uerfarne gruppeledere eller av frivillige som har begrenset tid til rådighet. Vi så derfor et behov for en håndbok i Sisterhoodmetodikken som både skal kunne fungere som et praktisk verktøy og gi en dypere innsikt i gruppemetodikk. Framfor alt skal boka fungere som en inspirasjon for alle gruppelederne som har tatt gruppelederkurset til Sisterhood, og for alle kommende gruppeledere. Sisterhood har også spredd seg til andre steder i landet, noe som håndboka i stor grad har bidratt til, i og med at Oslo sin kapasitet til å imøtekomme alle henvendelser om kurs har vært begrenset.

I et forebyggingsperspektiv mener vi at det fortsatt er viktig å ha et spesielt fokus på jenter. Ved systematisk å bruke jentegrupper som en metode, har man mulighet til å nå alle jenter; jenter med synlig problematferd, jenter i risikosonen, de stille jentene og jenter med minoritetsbakgrunn. Vi tør påstå at alle jenter i sin alminnelighet vil ha et stort personlig utbytte av å delta i en jentegruppe over tid.

Vi ga oppdraget om å skrive boka til Savannah Marie Frenning tidlig på året i 2009, og i 2010 kom første opplag av håndboka. Annet opplag kom i 2014, siden etterspørselen etter boka har vært stor. I 2017 har det blitt gjort en større revidering av boka i regi av Bydel Frogner og Kompetansesenter rus – Oslo.  Teksten har blitt oppdatert og strammet inn, noe har blitt kuttet ut og noe har blitt lagt til, blant annet et temaområde som omhandler sosiale medier. I tillegg har boka fått et nytt utseende og en praktisk utforming. Vi håper at denne håndboka fortsatt vil kunne være et nyttig verktøy i arbeidet med jentegrupper.

For mer informasjon og henvendelser om kurs for gruppeledere kontakt: 

sisterhood@sisterhood.no