Oslo kommune har søkt om midler fra Helsedirektoratet for å bli programfylke i Program for folkehelsearbeid i kommunene. Med forbehold om tildeling ble det utlyst midler fra Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester til bydeler og andre virksomheter den 3. mai. Det skal benyttes eget søknadsskjema. Søknadsfristen for Oslo er 1. juni 2017.

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. Folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Informasjon om «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027» ligger på nettsidene til Helsedirektoratet.

Kontaktperson ved spørsmål i søkeprosessen i Oslo: Folkehelsekoordinator i Helseetaten, Linnéa Johansson: folkehelse@vel.oslo.kommune.no