Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) har gitt Velferdsetaten i oppdrag å utarbeide kunnskapsgrunnlag for bystyremelding om rus for Oslo kommune. Kunnskapsgrunnlaget skal bygge på forskning- og erfaringsbasert kunnskap og praksiserfaringer.

Noen av føringene i arbeidet er:

  • Hva er det behov for av systematisk innsats fremover, særlig når det gjelder unge?
  • Kunnskapsinnhentingen skal bidra til økt opplysning og debatt, blant annet om sosiale/klassemessige faktorer, kjønn og etnisk bakgrunn.

Arbeidet er bredt anlagt der brukere, pårørende, kommunale aktører i bydel og etater, ideelle- og frivillige aktører, spesialisthelsetjeneste og andre samarbeidspartnere skal gi innspill og legge føringer for arbeidet.

Blant annet er det laget en facebookgruppe som inviterer til innspill. Klikk her for å melde deg inn i gruppa , delta i debatten og følg med på arbeidet med dette viktige temaet videre.

Korus Oslo arbeider også med innspill til meldingen. Blant annet er vi i gang gjennom fagforum for Utekontakter og intervjue en rekke unge om deres erfaringer med ulike deler av hjelpeapparatet.