Stimuleringsmidlene er omdisponert fra 2017

Korus har de siste årene forvaltet tilskudd til rusmiddelforebyggende tiltak gjennom stimuleringsmidler til kommunene. Fra 2017 er bevilgningen til denne tilskuddsordningen innlemmet i et nytt program for folkehelsearbeid.

Program for folkehelsearbeid

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere et ti-årig Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet).

Formålet er å bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid på lokalt nivå. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til inkludering gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet.

KS har følgende omtale av programmet på sine nettsider: Veldig glad for folkehelseprogram 

Fylkeskommunen kan søke om å bli programfylke

Det er under etablering en tilskuddsordning til programmet der fylkeskommunen(e) kan søke om å bli programfylke. Fylkeskommunen får ansvar for å samordne programmet  regionalt og for å tildele midler til tiltak i kommunene.  Dette skal skje i samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.

Tilskuddsordningen til fylkeskommunene vil offentliggjøres på Helsedirektoratets nettsider i januar 2017, med søknadsfrist 1. april 2017.

Mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Et sentralt mål for programmet er å styrke det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet. Det stimuleres derfor til samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer både på statlig nivå og fylkeskommunalt/kommunalt nivå.

De regionale kompetansesentrene på rus (Korus) og regionale kunnskapssentrene på barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU/RBUP) kan spille en viktig rolle. I følge sitt felles samfunnsoppdrag skal sentrene bygge bro mellom forskning, praksis og utdanning, og slik bidra til mer kunnskapsbasert praksis og beslutninger samt bidra til kunnskapsoppsummering og praksisnær forskning. Sentrene vil være svært aktuelle samarbeidspartnere for kommunene og fylkeskommunene i programmet.

Klikk her for å lese fortløpende informasjon fra Helsedirektoratet etter hvert som programmet utvikler seg